Advances in Abrasive Technology V

文章题目 页数

作者: Junji Watanabe, Makoto Fujimoto, Yasumichi Matsumoto, Noritaka Kuroda, Osamu Eryu
175
作者: Kiyoshi Suzuki, Hu Bin Qun, Shoji Mishiro, Katsutoshi Tanaka, Tomoyasu Imai, Anurag Sharma, Tetsutaro Uematsu, Manabu Iwai
183
作者: Haruhisa Sakamoto, Shinji Shimizu, Kiyoshi Suzuki, Tetsutaro Uematsu, Atsuo Shimotokube
189
作者: Shigetoshi Ohmori, Masayoshi Tateno, Kunio Kokubo
195
作者: Shinichi Ninomiya, Shin-Ichi Tooe, Kiyoshi Suzuki, Tetsutaro Uematsu
205
作者: Hwa Soo Lee, S. Sasaki, T. Yamada, K. Mizukawa, Y. Ono
213
作者: Jum Yong Park, Dae Hong Eom, Sang Ho Lee, Beom-Young Myung, Sang Ick Lee, Jin Goo Park
223

显示70个文章标题中的31到40个