Progress in Experimental and Computational Mechanics in Engineering

文章题目 页数

作者: Shoji Harada, Yoshiyuki Kobayashi, Yoshihito Kuroshima, Kunihisa Iwamoto, Takayuki Amimoto
183
作者: Qian Gao, Motoharu Fujigaki, Yoshiharu Morimoto
189
作者: Akira Kato, Fumihiko Okuya
201
作者: H.J. Zhao, Zhuo Zhuang, Q.S. Zheng
207
作者: Naotake Fujita, Yisilahaiti Abulizi, Michio Kitano, Hiroshi Yoshida
225
作者: Constantin Bratianu, Christina Oprea
231

显示105个文章标题中的31到40个