Advances in Grinding and Abrasive Processes

文章题目 页数

作者: Hong Jun Xu, Yu Can Fu, Bing Xiao, Jiu Hua Xu
6
作者: Yan Hui Wang, Jian Bing Zang, Xing Hong Zhang, Ming Zhi Wang
14
作者: Chuan Zhen Huang, B. Fang, Zhan Qiang Liu, Han Lian Liu, Sui Lian Wang, Xing Ai
19
作者: Xi Peng Xu, G.Q. Zhang, Hui Huang
26
作者: Zhi Hong Li, Y.M. Zhu, Xia Wan Wu, Q.M. Yuan, Zheng Fang Yang
33
作者: Chuan Zhen Huang, M. Li, Sui Lian Wang, Jing Sun, Han Lian Liu, Xing Ai
37

显示177个文章标题中的1到10个