High-Performance Ceramics IV

336-338卷

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.336-338

文章题目 页数

作者: Qing Zhou, Shao Ming Dong, Xiang Yu Zhang, Yu Sheng Ding, Zheng Ren Huang, Dong Liang Jiang

摘要: To obtain high performance ceramic matrix composites (CMCs), fiber coatings are often fabricated as the interphase between fiber and matrix. The...

1307
作者: Hai Bo Feng, De Chang Jia, Yu Zhou, Qing Chang Meng

摘要: The in situ TiB whisker reinforced titanium matrix composites were prepared by mechanical alloying followed by spark plasma sintering. X-ray...

1310
作者: Zhou Fu Wang, Chun Tian Du, Xi Tang Wang, Bao Guo Zhang

摘要: Mullite whiskers were prepared by sol-gel method. The preparing conditions, the morphology and crystallite phase of the mullite whiskers were...

1313
作者: Seong Soo Park, Ji Hwan Park, Jeong Hwan Park, Seong Soo Hong, Hong Chae Park, Gun Dae Lee

摘要: Mesoporous MCM-41 materials were prepared using the conventional thermal and microwave heating method. Both in conventional thermal and microwave...

1316
作者: Hong Jie Wang, Wen Zhang, Yu Bai, Guan Jun Qiao, Ji Qiang Gao, Zhi Hao Jin

摘要: In this paper, the mechanical properties of porous Si3N4/SiC composite prepared by different forming method (uniaxial pressing and gel-casting)...

1320
作者: Xiu Hua Li, Rong Lei Men, Guan Wei Suo, Zheng Fang Yang

摘要: To study the effect of second sintering on intragranular structure and mechanical properties of 10vol%Al2O3/3Y-TZP composites, the composites...

1324
作者: Gang Xu, Con Jiang Tu, Wen Jian Weng, Pi Yi Du, Ge Shen, Gao Rong Han

摘要: The synthesis of aluminum titanate solid solution (Al2(1-x)MgxTi1+xO5, x=0, 0.1, 0.2) powders was realized by solid state reaction method using...

1327
作者: Yan Gai Liu, Zhao Hui Huang, Ming Hao Fang
1331
作者: Ben Jun Cheng, Xing Zhong Guo, Li Li, Dong Yun Li

摘要: The effect of aluminium sol on the properties and microstructure of corundum-mullite ceramics was investigated. The sample with 1.5 wt% aluminium...

1333
作者: Lin Yang, Zhao Hui Huang, Li Bing Liao, Ming Hao Fang
1337

显示766个文章标题中的371到380个