EMMA-2000

文章题目 页数

作者: M. Baran, S. Dyeyev, A. Jedrzejczak, V. Maltsev, H. Szymczak
689
作者: J.Y. Rhee, Yu.V. Kudryavtsev, K.W. Kim, Y.P. Lee
693
作者: B.V. Padlyak, A. Jankowska-Frydel, M. Grinberg, Yu.K. Gorelenko, L.P. Romaka, Yu.V. Stadnyk
697
作者: V.N. Berzhansky, A.I. Gorbovanov, S.N. Polulyakh
701
作者: Paulo H.R. Barbosa, E.P. Raposo, M.D. Coutinho-Filho
705
作者: A.N. Timoshevskii, V.A. Timoshevskii, B.Z. Yanchitsky
713

显示195个文章标题中的161到170个